#5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trên trời có đám mây xanh,

Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.

Ước gì anh lấy được nàng,

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.

Xây dọc rồi lại xây ngang,

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.

Một cái hồ bán nguyệt có hình dạng là nửa hình tròn đường kính AB khuyết đi hình chữ nhật CDEF . Biết AB = d,CD=EF=a,CF=DE=b (đơn vị: m ). Tính diện tích mặt hồ (đơn vị: m^2 ).

Dữ liệu:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa ba số thực dương d,a,b .

Kết quả:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa một số thực là diện tích mặt hồ, chính xác đến hàng phần trăm.

Ví dụ:

Dữ liệu:

10 6 1

Kết quả:

33.27

Giới hạn:

  • Trong tất cả các bộ dữ liệu có 0<a,b<d≤10000 ( E,F luôn nằm trong nửa hình tròn).