Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#124533 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 43 ms 372 K C++ 17 / 189 B Ng Duy Anh 2023-03-03 3:01:54
#133727 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 47 ms 276 K Pascal / 138 B Dương Bình Minh 2023-04-14 13:38:58
#109472 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 49 ms 356 K C++ / 207 B Trần Đăng Khoa 2022-12-09 4:29:02
#127991 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 50 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 198 B Zincateee 2023-03-21 11:40:50
#146947 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 50 ms 384 K C++ 17 / 389 B tạ nguyễn tiến đạt 2023-08-27 3:20:50
#115599 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 51 ms 372 K C++ 14 / 1 K than dang khoi 2023-01-13 1:45:32
#109501 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 52 ms 368 K C++ 17 / 208 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-12-09 4:36:52
#109461 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 53 ms 352 K C++ 17 / 253 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-09 4:23:25
#145374 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 55 ms 416 K C++ 17 / 284 B yofwyst 2023-08-07 11:37:22
#164677 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 55 ms 360 K C++ 17 / 253 B Ha Phu Hao 2023-11-23 13:21:11
#156680 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 57 ms 416 K C++ / 285 B Hà Tiến Thuận 2023-10-30 16:40:22
#114479 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 60 ms 352 K C++ 14 / 240 B Vũ Đức Anh 2023-01-04 4:27:55
#114478 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 60 ms 352 K C++ 14 / 240 B Đinh Trần Anh Đức 2023-01-04 4:27:45
#144849 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 61 ms 384 K C++ 17 / 989 B hoquangminh 2023-08-02 8:59:06
#162452 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 64 ms 424 K C++ 17 / 153 B Nguyễn Hồng Quang 2023-11-14 15:07:56
#114489 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 66 ms 352 K C++ 17 / 191 B Phan Minh Hùng 2023-01-04 4:33:18
#169035 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 67 ms 320 K C++ 17 (Clang) / 240 B Đào Đức Thắng 2023-12-02 2:12:05
#112917 #5059. HALFMOON - Hồ bán nguyệt Accepted 100 69 ms 460 K C++ 14 / 256 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-22 5:08:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: