Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 4 / 35 1644 (+69)
K28 Beginner Contest 05 10 / 37 1575 (+0)
K28 Beginner Contest 04 9 / 35 1575 (+3)
K28 Beginner Contest 03 9 / 33 1572 (+2)
K28 Beginner Contest 02 7 / 38 1570 (+45)
K28 Beginner Contest 01 11 / 40 1525 (+25)
Điểm ban đầu 1500