#5058. CANDY - Chia kẹo

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tèo có một gói kẹo gồm n cái, Tèo đem chia đều số kẹo này cho m em nhỏ, mỗi em được số kẹo nhiều nhất có thể (tất nhiên phần không chia được thì Tèo giữ lại cho mình). Hỏi mỗi em nhỏ được bao nhiêu cái kẹo và số kẹo mà Tèo còn lại?

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương n,m\ (1≤n,m≤10^5) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên là số kẹo mà mỗi em nhỏ nhận được và số kẹo còn lại của Tèo.

Ví dụ:

Dữ liệu:

30 7

Kết quả:

4 2

Dữ liệu:

20 5

Kết quả:

4 0