Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#109424 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 41 ms 256 K C++ (NOI) / 134 B Đỗ Hải Lâm 2022-12-09 4:12:46
#111167 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 43 ms 344 K C++ 11 (NOI) / 216 B Durex+_+ 2022-12-16 3:42:19
#119289 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 43 ms 312 K C / 119 B Tiêu Dao 2023-12-22 12:53:36
#135266 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 47 ms 380 K C++ 17 / 124 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-21 0:14:03
#115591 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 48 ms 364 K C++ 14 / 138 B than dang khoi 2023-01-13 1:39:11
#109435 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 49 ms 372 K C++ 14 / 131 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-09 4:14:40
#109423 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 50 ms 356 K C++ 17 / 121 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-09 4:12:42
#109432 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 52 ms 352 K C++ / 119 B Trần Đăng Khoa 2022-12-09 4:14:12
#124453 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 58 ms 384 K C++ 17 / 809 B npl 2024-01-14 14:30:11
#110988 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 / 846 B Nguyễn Khắc Trung 2022-12-15 15:07:14
#114459 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 60 ms 352 K C++ 17 / 127 B Phan Minh Hùng 2023-01-04 4:24:55
#125212 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 61 ms 356 K C++ / 270 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-17 3:15:12
#134096 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 61 ms 380 K C++ 17 / 205 B ANNGU 2024-02-18 14:49:23
#114534 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 63 ms 456 K C++ / 139 B Vương Hoàng Phúc 2023-01-04 8:51:42
#116498 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 64 ms 432 K C++ 17 / 162 B nguyennhatlam 2023-01-27 13:21:58
#134302 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 64 ms 348 K C++ 17 / 119 B ananan 2024-02-19 7:18:00
#133573 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 65 ms 360 K C++ 17 (Clang) / 185 B dhp 2024-02-17 8:41:00
#134100 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 65 ms 348 K C++ 17 / 234 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-18 15:05:20
#126372 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 66 ms 356 K C++ 17 / 138 B Phan Quốc Triệu 2024-01-21 16:51:06
#128531 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 66 ms 400 K C++ 17 / 164 B Ha Phu Hao 2024-01-28 8:51:55
#133319 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 69 ms 352 K C++ 17 / 136 B The Toan 2024-02-17 2:56:47
#109425 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 70 ms 352 K C++ 17 / 127 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-09 4:12:55
#114182 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 738 ms 21200 K Python 3 / 58 B Nguyen Dinh Dung 2023-01-04 1:32:19
#123604 #5058. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 743 ms 21256 K Python 3 / 67 B Đặng Xuân Sơn 2024-01-10 9:12:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: