Tên đăng nhập

dagxnson0

Họ và tên

Đặng Xuân Sơn

Email

dagxnson0@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-01 17:03:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500