#356. ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một số nguyên dương n > 1 được gọi là số nguyên tố nếu nó không có ước nguyên dương ngoài 1 và chính nó (hay không có ước nguyên dương thực sự khác 1 ).

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n , hãy cho biết n có là số nguyên tố không?

Dữ liệu vào:

  • Gồm một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra YES nếu n là số nguyên tố, ngược lại ghi ra ước nguyên dương thực sự lớn nhất của n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
YES
Dữ liệu vào:
4
Dữ liệu ra:
2
Giới hạn:
  • 1 < n ≤ 10^{12} .