#9. HY002 - Bảng tần số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên (giá trị tuyệt đối không lớn hơn 10^9 ) và in ra dãy các giá trị khác nhau của mảng đã cho, mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần. Các giá trị được liệt kê từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Dữ liêu:

  • Dòng đầu tiên ghi n\ (n≤1000) ;
  • Các dòng tiếp theo ghi lần lượt các phần tử của dãy đã cho.

Kết quả:

  • Dòng đầu tiên ghi K là số lượng các giá trị khác nhau;
  • K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số lần lượt là giá trị và số lượng phần tử đạt giá trị này.

Ví dụ:

Dữ liệu:

6
5 -2 4 5 -2 5

Kết quả:

3
-2 2
4 1
5 3