#8. HY001 - Trung bình

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Viết chương trình nhập vào mảng một chiều và in ra giá trị trung bình nhỏ nhất và lớn nhất của dãy con gồm các phần tử liên tiếp của dãy đã cho. (dãy con ít nhất 2 phần tử).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi n\ (2 \le n≤1000) ;
  • Dòng sau ghi lần lượt các phần tử của dãy đã cho. (Các số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 ).

Kết quả:

  • Hai số thực duy nhất (với 3 chữ số phần thập phân) cách nhau bởi dấu cách thể hiện giá trị trung bình nhỏ nhất và giá trị trung bình lớn nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
2 5 7 3 2

Kết quả:

2.500 6.000