Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 90 317 28.39%
243 DANCE - Khiêu vũ 99 280 35.36%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 119 305 39.02%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 12 20 60.00%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 14 28 50.00%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 14 35.71%
2333 BEAUTARR 13 46 28.26%