Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
243 DANCE - Khiêu vũ 141 372 37.90%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 15 29 51.72%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 16 31.25%
2333 BEAUTARR 16 57 28.07%