Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 122 419 29.12%
243 DANCE - Khiêu vũ 108 378 28.57%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 133 343 38.78%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 13 21 61.90%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 14 28 50.00%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 6 15 40.00%
2333 BEAUTARR 15 48 31.25%