Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
243 DANCE - Khiêu vũ 129 342 37.72%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 130 348 37.36%
2333 BEAUTARR 15 53 28.30%