Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
243 DANCE - Khiêu vũ 153 413 37.05%