Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 171 296 57.77%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 152 472 32.20%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
243 DANCE - Khiêu vũ 146 381 38.32%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 90 351 25.64%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 55 273 20.15%
248 PHU - Đoạn phủ 62 136 45.59%
379 NUMTRANS - Ghép số 139 226 61.50%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 50 101 49.50%
600 HEIGHT 79 343 23.03%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 46 26.09%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
646 TGD 23 82 28.05%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
648 BTOWER 8 32 25.00%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 41 72 56.94%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 44 92 47.83%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 32 67 47.76%