Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 69 275 25.09%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 57 83 68.67%
241 XEPGACH - Xếp gạch 33 63 52.38%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 43 86 50.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 188 23.94%
248 PHU - Đoạn phủ 56 123 45.53%
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 40 80 50.00%
600 HEIGHT 60 232 25.86%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 45 26.67%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
646 TGD 17 58 29.31%
647 ELEVATOR 15 27 55.56%
648 BTOWER 7 22 31.82%
663 RBPOINT2 27 75 36.00%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 37 66 56.06%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 41 75 54.67%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 26 50 52.00%