Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 5 22 22.73%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 142 12.68%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 32 67 47.76%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 49 109 44.95%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 43 87 49.43%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
648 BTOWER 8 32 25.00%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
646 TGD 23 82 28.05%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 47 25.53%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
600 HEIGHT 79 344 22.97%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
379 NUMTRANS - Ghép số 139 227 61.23%
248 PHU - Đoạn phủ 62 136 45.59%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 56 274 20.44%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 92 356 25.84%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
243 DANCE - Khiêu vũ 149 397 37.53%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%