Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 80 345 23.19%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%
646 TGD 23 82 28.05%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
648 BTOWER 9 33 27.27%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%