Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 104 343 30.32%
607 MAKERECT 75 196 38.27%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 17 52 32.69%
632 TRICOUNT 88 261 33.72%
646 TGD 19 66 28.79%
647 ELEVATOR 52 96 54.17%
648 BTOWER 14 47 29.79%
663 RBPOINT2 31 88 35.23%