Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 60 232 25.86%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 45 26.67%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
646 TGD 17 58 29.31%
647 ELEVATOR 15 27 55.56%
648 BTOWER 7 22 31.82%
663 RBPOINT2 27 75 36.00%