#607. MAKERECT

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 2

N que diêm, que diêm thứ i có độ dài A_i . Bạn cần chọn ra 4 que diêm khác nhau để tạo thành một hình chữ nhật, với các que diêm tạo thành các cạnh. Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất mà có thể tạo được (có thể xem độ dày của các que diêm là không đáng kể).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N (4 ≤ N ≤ 200000) - số que diêm;
  • Dòng thứ hai gồm N số nguyên A_1, A_2, ..., A_N (1 ≤ A_i ≤ 10^9) - độ dài của các que diêm.

Dữ liệu ra:

  • In ra diện tích lớn nhất trong số các hình chữ nhật có thể tạo được. Nếu không thể tạo ra hình chữ nhật nào thì in ra 0 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
9 5 5 2 3 1 3

Dữ liệu ra:

15
Dữ liệu vào:
5
4 4 4 4 1

Dữ liệu ra:

16
Dữ liệu vào:
4
9 8 7 6

Dữ liệu ra:

0
Giải thích:
  • Trong ví dụ thứ nhất, ta chọn các que diêm thứ 2, 3, 5, 7 . Khi đó ta tạo được hình chữ nhật có chiều dài 5 , chiều rộng 3 và diện tích 15 .
  • Trong ví dụ thứ hai, ta chọn các que diêm thứ 1, 2, 3, 4 . Khi đó ta tạo được hình vuông có cạnh là 4 và diện tích 16 . (Lưu ý rằng hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt).

Giới hạn:

  • Subtask \#1 (30\%\text{ số điểm}): N ≤ 50 ;
  • Subtask \#2 (30\%\text{ số điểm}): N ≤ 2000 ;
  • Subtask \#3 (40\%\text{ số điểm}): Không có ràng buộc gì thêm.