#647. ELEVATOR

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 10

N người đang đứng chờ thang máy, người thứ i muốn đi đến tằng thứ p_i . Không may, chỉ có một cái thang máy, và nó có thể chứa tối đa K người, thời gian để đi từ tầng a đến b |a − b| . Ban đầu, thang máy dừng ở tầng một và mọi người đều đứng ở tầng một. Hỏi thang máy cần ít nhất bao nhiêu thời gian để N người đều tới được tầng mình muốn và thang máy quay trở lại tầng một?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên, chứa số nguyên dương N, K ;
  • Dòng tiếp theo, chứa N số nguyên p_i - tầng mà người thứ i muốn tới.

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất,chứa số nguyên duy nhất là đáp án của bộ test.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2
2 3 4
Dữ liệu ra:
8

Giới hạn:

  • 1 ≤ N, K ≤ 2000; 1 ≤ p_i ≤ 2000 .