#663. RBPOINT2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 13

Trên trục tọa độ Ox n điểm xanh và n điểm đỏ. Điểm xanh thứ i có tọa độ b_i , điểm đỏ thứ i có tọa độ r_i . Với hai điểm có tọa độ x_1 x_2 , ta định nghĩa khoảng cách giữa hai điểm đó là |x_2 − x_1| .

Hãy tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa một cặp điểm xanh và điểm đỏ bất kì trong số các điểm đã cho.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên gồm số nguyên n\ (1 ≤ n ≤ 10^5) - số điểm xanh và cũng là số điểm đỏ;
 • Dòng thứ hai gồm n số nguyên b_1, b_2, . . . , b_n\ (1 ≤ b_i ≤ 10^9) - với b_i là tọa độ của điểm xanh thứ i ;
 • Dòng thứ ba gồm n số nguyên r_1, r_2, . . . , r_n (1 ≤ r_i ≤ 10^9) - với r_i là tọa độ của điểm xanh thứ i .

Dữ liệu ra:

 • In ra khoảng cách nhỏ nhất giữa một cặp điểm xanh và điểm đỏ bất kì.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
2
6
Dữ liệu ra:
4
Dữ liệu vào:
2
1 7
10 5
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
 • Ở ví dụ thứ nhất, khoảng cách giữa điểm xanh duy nhất và điểm đỏ duy nhất là |2 − 6| = 4
 • Ở ví dụ thứ hai:
  • Khoảng cách giữa điểm xanh thứ 1 và điểm đỏ thứ 1 |1 − 10| = 9
  • Khoảng cách giữa điểm xanh thứ 1 và điểm đỏ thứ 2 |1 − 5| = 4
  • Khoảng cách giữa điểm xanh thứ 2 và điểm đỏ thứ 1 |7 − 10| = 3
  • Khoảng cách giữa điểm xanh thứ 2 và điểm đỏ thứ 2 |7 − 5| = 2

Do đó, khoảng cách nhỏ nhất cần tìm là 2

Giới hạn:

 • Subtask \#1 (50\%\text{ số test}): n ≤ 1000 ;
 • Subtask \#2 (50\%\text{ số test}): Không có giới hạn gì thêm.