Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 80 345 23.19%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 140 367 38.15%
602 KSUM 113 197 57.36%
604 C3 48 160 30.00%
605 DEMSO 40 119 33.61%
606 CANDY - Chia kẹo 70 160 43.75%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 49 24.49%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
613 MILITARY 12 27 44.44%
615 BEGIN9 19 84 22.62%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
617 SUB 22 108 20.37%
618 COMPRESS 18 41 43.90%
620 METTING 20 51 39.22%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
626 HARMONY 10 35 28.57%
627 DIVISIBLE 25 102 24.51%
628 POTTERY 65 217 29.95%
629 SAMEPAIR 22 79 27.85%
630 REPALIND 14 28 50.00%
631 SQUARE 10 15 66.67%