#612. NHANTINH - Dãy nhân tính

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 3

Cho một dãy gồm n số nguyên a_1, a_2, ..., a_n , hãy viết chương trình kiểm tra xem dãy có phải là dãy nhân tính hoàn toàn hay không.

Một dãy số a_1, a_2, ..., a_n là một dãy nhân tính hoàn toàn nếu a_{ij} = a_i × a_j với mọi số nguyên i, j sao cho 1 ≤ i, j ≤ n 1 ≤ i×j ≤ n .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm một số nguyên n là độ dài của dãy số nguyên cần kiểm tra;
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên a_1, a_2, ..., a_n (0 ≤ a_i ≤ 10^9) mô tả dãy số cần kiểm tra.

Dữ liệu ra:

  • Nếu dãy số được cho là dãy nhân tính hoàn toàn, in ra YES, ngược lại, in ra NO.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dữ liệu ra:

YES
Dữ liệu vào:
10
1 1 2 2 4 2 6 4 6 4

Dữ liệu ra:

NO

Giới hạn:

  • Subtask \#1: \frac{1}{3} số điểm của bài có 1 ≤ n ≤ 10^3 .
  • Subtask \#2: \frac{2}{3} số điểm còn lại của bài có 1 ≤ n ≤ 10^5 .

Chú ý: Nếu bài làm của bạn chỉ ghi ra YES hoặc chỉ ghi ra NO sẽ được 0 điểm.