#616. NUMBER - Cặp bài trùng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 4

Tèo có một số lá bài, trong đó có A_i lá bài ghi giá trị i . Hai lá bài x, y được gọi là một cặp nếu |x − y| ≤ 1 .

Hỏi Tèo có thể tạo tối đa bao nhiêu cặp lá bài biết rằng không có lá bài nào nằm trong 2 cặp khác nhau.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu, chứa số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 10^5) là số giá trị khác nhau của các lá bài (các giá trị từ 1 đến N );
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên A_i (1 ≤ A_i ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
4
0
3
2

Dữ liệu ra:

4

Giải thích:

  • 4 lá bài ghi số 1 , 3 lá bài ghi số 2 , 2 lá bài ghi số 4 . Có thể tạo tối đa 4 cặp lá bài: (1, 1), (1, 1), (3, 4), (3, 4) .