Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
00.in 00.out
01.in 01.out
02.in 02.out
03.in 03.out
04.in 04.out
05.in 05.out
06.in 06.out
07.in 07.out
08.in 08.out
09.in 09.out
10.in 10.out
11.in 11.out
12.in 12.out
13.in 13.out
14.in 14.out
15.in 15.out
16.in 16.out
17.in 17.out
18.in 18.out
19.in 19.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 M
00.in 860 K
00.out 15 B
01.in 910 K
01.out 15 B
02.in 58 K
02.out 14 B
03.in 632 K
03.out 15 B
04.in 480 K
04.out 15 B
05.in 159 K
05.out 14 B
06.in 417 K
06.out 15 B
07.in 918 K
07.out 15 B
08.in 540 K
08.out 15 B
09.in 150 K
09.out 14 B
10.in 512 K
10.out 15 B
11.in 584 K
11.out 15 B
12.in 672 K
12.out 15 B
13.in 784 K
13.out 15 B
14.in 728 K
14.out 15 B
15.in 535 K
15.out 15 B
16.in 946 K
16.out 15 B
17.in 333 K
17.out 14 B
18.in 543 K
18.out 15 B
19.in 702 K
19.out 15 B