Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57627 #616. NUMBER - Cặp bài trùng Accepted 100 203 ms 1140 K C++ 11 / 492 B hihihi1 2021-11-15 12:22:36
#47587 #616. NUMBER - Cặp bài trùng Accepted 100 229 ms 1020 K C++ 11 (NOI) / 492 B Durex-_- 2021-09-12 16:24:32
#32000 #616. NUMBER - Cặp bài trùng Accepted 100 255 ms 1104 K C++ 11 (Clang) / 344 B vuvanhung 2021-03-21 6:30:27
#5124 #616. NUMBER - Cặp bài trùng Accepted 100 277 ms 1116 K C++ 17 / 388 B Phạm Thế Phong 2020-03-30 14:24:14
#5123 #616. NUMBER - Cặp bài trùng Accepted 100 294 ms 1116 K C++ 17 / 388 B Lemon Garden 2020-03-30 14:23:53
#4245 #616. NUMBER - Cặp bài trùng Accepted 100 328 ms 380 K C++ 14 / 314 B Chùm CUỐI 2020-02-25 20:43:51
#5573 #616. NUMBER - Cặp bài trùng Accepted 100 3839 ms 24564 K Python 3 / 147 B Takce 2020-04-10 2:50:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: