Tên đăng nhập

ln08012009

Họ và tên

HL

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-31 7:08:50

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500