#320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Liệt kê tất cả các ước nguyên dương của số nguyên dương n .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số nguyên dương n , ghi ra trên một dòng tất cả các ước nguyên dương của n , các số được ghi theo thứ tự tăng dần, mỗi số cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
3
8
15
Dữ liệu ra:
1 3
1 2 4 8
1 3 5 15

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^3, 1 ≤ n ≤ 10^9 .