Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#145339 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 57 ms 508 K C++ 11 / 729 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-13 6:33:46
#46375 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 58 ms 464 K C++ / 418 B Onii Chan 2021-09-02 17:49:54
#43527 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 59 ms 444 K C++ 17 / 616 B Tạ Quang Kiên 2021-08-08 8:12:05
#65176 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 59 ms 468 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 9:11:41
#145383 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 59 ms 444 K C++ 17 / 908 B Phan Quốc Triệu 2024-04-13 10:56:39
#48715 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 62 ms 500 K C++ 14 / 912 B nguyen khac thu 2021-09-23 5:07:25
#80062 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 63 ms 464 K C++ / 574 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:02:54
#45387 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 66 ms 464 K C++ 14 / 523 B hihihi1 2021-08-25 12:07:18
#8357 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 69 ms 368 K C++ / 506 B Michiki Naoyu 2020-08-20 17:24:46
#14575 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 69 ms 388 K C++ 17 / 546 B Đủ 2020-11-11 18:55:23
#82134 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 70 ms 456 K C++ / 492 B Nguyễn Anh Duy 2022-04-18 3:19:22
#119518 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 72 ms 416 K C++ 17 / 535 B Tiêu Dao 2023-12-22 17:17:52
#89066 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 76 ms 464 K C++ / 591 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-14 8:44:15
#8356 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 77 ms 488 K C++ / 480 B HaPhong 2020-08-20 17:23:33
#64289 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 79 ms 408 K C++ 11 / 889 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 3:35:23
#13099 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 92 ms 388 K C++ 17 / 545 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-30 8:18:03
#13128 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 92 ms 440 K C++ / 530 B Bùi Tâm Đan 2020-10-30 8:26:50
#13109 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 92 ms 476 K C++ / 480 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-30 8:21:10
#54108 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 92 ms 540 K C++ 17 / 533 B Tô Thanh Long 2021-10-30 16:46:24
#13079 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 93 ms 440 K C++ 17 / 628 B Nguyễn Bình An 2020-10-30 8:12:43
#20886 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 93 ms 384 K C++ / 477 B Trần Trung Đức 2020-12-11 8:27:29
#13095 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 94 ms 480 K C++ / 475 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-30 8:16:57
#13161 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 96 ms 468 K C++ / 410 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-30 11:56:26
#13138 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 97 ms 472 K C++ / 606 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-30 8:29:23
#21794 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 97 ms 384 K C++ / 616 B Đoàn Công Chiến 2020-12-15 11:22:16
#13110 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 98 ms 440 K C++ / 483 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-30 8:21:17
#13130 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 98 ms 384 K C++ / 537 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-30 8:27:22
#13096 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 98 ms 368 K C++ / 488 B Tạ Thu Hà 2020-10-30 8:17:15
#13089 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 102 ms 460 K C++ / 596 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-30 8:15:31
#13061 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 103 ms 452 K C++ / 486 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-30 8:06:46
#59972 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 103 ms 408 K C++ 17 (Clang) / 616 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:13:06
#13070 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 104 ms 384 K C++ / 453 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-30 8:10:22
#13176 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 107 ms 416 K C++ / 660 B Lê Minh Tâm 2020-10-30 14:21:44
#13072 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 108 ms 476 K C++ / 514 B Đặng Thái Sơn 2020-10-30 8:11:22
#56711 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 111 ms 508 K C++ 11 / 495 B Lewjxz 2021-11-11 18:24:55
#104063 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 119 ms 384 K C++ 17 / 743 B Mr_Nguyễn 2022-11-23 15:57:16
#133770 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 129 ms 340 K C++ / 765 B bmmm 2024-02-18 2:35:24
#43843 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 132 ms 416 K C++ / 550 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-12 8:37:40
#4046 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 146 ms 508 K C++ 11 / 453 B Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-02-07 7:17:49
#133641 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 165 ms 256 K Pascal / 1 K HL 2024-02-17 11:10:47
#37065 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 168 ms 384 K C++ 17 / 2 K Durex+_+ 2021-05-15 2:38:45
#4997 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 169 ms 440 K C++ 17 / 550 B Lemon Garden 2020-03-23 13:41:26
#78269 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 174 ms 464 K C++ 11 / 585 B Xuân 2022-03-21 8:12:00
#80023 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 174 ms 464 K C++ 17 / 498 B Lê Tùng Lâm 2022-03-31 9:49:13
#4895 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 175 ms 468 K C++ 17 / 776 B Phạm Thế Phong 2020-03-18 1:54:54
#5287 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 176 ms 392 K C++ (NOI) / 735 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-04 14:23:48
#4960 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 177 ms 472 K C++ 17 / 705 B Takce 2020-03-23 0:37:44
#133626 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 177 ms 380 K C++ 17 / 652 B binh 2024-02-17 10:21:22
#9084 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 185 ms 404 K C++ 14 / 609 B always tle 2020-10-04 2:08:31
#79909 #320. MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương Accepted 100 186 ms 380 K C++ 17 / 534 B HieuLe 2022-03-30 15:05:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: