Tên đăng nhập

K26TIN03

Họ và tên

Đoàn Công Chiến

Chữ ký cá nhân

Ba chấm Chấm than

Đăng ký lúc

2020-10-19 2:31:44

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500