#318. MK15SUM – Tính tổng version 6

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Với số nguyên dương n , tính tổng:

{S_n} = 1 + \frac{1}{{1 + 2}} + \frac{1}{{1 + 2 + 3}}+... + \frac{1}{{1 + 2 + ... + n}}

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số S_n làm tròn đến 8 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1
5
100
Dữ liệu ra:
1.00000000
1.66666667
1.98019802

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^6 .