Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72735 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 54 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 346 B Durex+_+ 2022-02-11 14:39:31
#28788 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 56 ms 404 K C / 234 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-27 3:42:50
#119516 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 65 ms 428 K C++ 17 / 310 B Tiêu Dao 2023-12-22 17:05:44
#27502 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 85 ms 344 K C++ 11 / 257 B Trần Thái Toàn 2021-02-07 6:54:30
#11714 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 87 ms 348 K C++ / 290 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-27 8:51:37
#11645 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 87 ms 348 K C++ / 363 B Trần Khánh Linh 2020-10-27 4:48:16
#4288 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 88 ms 396 K C++ / 562 B Takce 2020-02-26 7:06:20
#11709 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 88 ms 404 K C++ / 332 B Bùi Tâm Đan 2020-10-27 8:50:43
#11943 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 88 ms 332 K C++ / 278 B Bùi Hải Đăng 2020-10-27 9:50:04
#11738 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 88 ms 368 K C++ / 329 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-27 8:59:48
#11178 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 88 ms 340 K C++ 17 / 309 B Chu Minh Quân 2020-10-24 3:04:50
#2220 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 89 ms 572 K C++ 14 / 329 B Trùm CUỐI 2020-01-02 7:57:41
#2945 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 89 ms 356 K C++ 11 / 334 B Chu Minh Hà 2020-01-10 13:57:39
#11746 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 89 ms 364 K C++ 17 / 319 B Nguyễn Bình An 2020-10-27 9:02:06
#12715 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 89 ms 340 K C++ / 349 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-29 4:25:31
#2259 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 90 ms 360 K C++ / 259 B Lường Tuấn Dương 2020-01-02 8:11:20
#11907 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 90 ms 352 K C++ 17 / 360 B Trần Quang Huy 2020-10-27 9:45:56
#12686 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 90 ms 516 K C++ / 273 B Trần Trung Đức 2020-10-29 4:18:43
#11611 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 90 ms 348 K C++ / 358 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-26 14:02:23
#79869 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 90 ms 552 K C++ / 300 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 13:08:40
#2861 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 91 ms 520 K C++ / 271 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-06 15:16:19
#2245 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 91 ms 532 K C++ / 290 B Hoàng Hồng Nhung 2020-01-02 8:07:58
#11615 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 91 ms 464 K C++ / 317 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-26 14:38:50
#43962 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 92 ms 344 K C++ / 336 B Lewjxz 2021-08-12 17:44:47
#11604 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 93 ms 408 K C++ / 301 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-26 13:48:33
#11717 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 93 ms 500 K C++ / 298 B Đoàn Công Chiến 2020-10-27 8:52:32
#52452 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 93 ms 332 K C++ / 267 B Thanh Sy 2021-10-21 7:20:08
#11768 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 94 ms 352 K C++ / 396 B Lê Minh Tâm 2020-10-27 9:09:53
#2280 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 95 ms 340 K C++ / 290 B Phạm Thị Minh Nhật 2020-01-02 8:17:12
#2363 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 96 ms 556 K C++ / 334 B Phạm Thế Phong 2020-01-02 9:53:20
#11761 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 96 ms 388 K C++ / 306 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-27 9:07:59
#12709 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 102 ms 332 K C++ / 345 B Đặng Thái Sơn 2020-10-29 4:23:19
#11588 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 111 ms 452 K C++ / 341 B Tạ Thu Hà 2020-10-26 10:19:35
#8150 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 112 ms 352 K C++ / 584 B Đặng Tiến Dũng 2020-08-16 11:15:32
#50367 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 112 ms 16108 K C++ / 368 B Onii Chan 2021-10-08 1:59:53
#11880 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 115 ms 368 K C++ / 308 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-27 9:38:36
#15647 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 115 ms 404 K C++ 17 / 312 B Đủ 2020-11-16 8:51:37
#72739 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 117 ms 348 K C++ 11 / 447 B Văn Hoàng Phúc 2022-02-11 15:06:15
#64054 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 120 ms 15980 K C++ 11 / 827 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 15:33:42
#89061 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 138 ms 436 K C++ / 360 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-14 6:39:49
#9073 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 142 ms 448 K C++ 14 / 455 B always tle 2020-10-03 8:20:53
#12072 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 160 ms 448 K C++ / 341 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-27 12:25:35
#11484 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 164 ms 432 K C++ 17 / 341 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-25 5:59:00
#43377 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 165 ms 376 K C++ / 288 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-06 15:59:28
#25162 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 191 ms 324 K C++ 17 / 605 B Văn Công Toàn 2021-01-08 16:02:19
#2238 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 193 ms 15996 K C++ / 397 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 8:05:34
#47727 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 198 ms 360 K C++ 11 / 290 B hihihi1 2021-09-14 6:19:56
#73832 #318. MK15SUM – Tính tổng version 6 Accepted 100 202 ms 15964 K C++ 11 / 869 B Xuân 2022-02-16 15:20:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: