Tên đăng nhập

K25TO22

Họ và tên

Phạm Thị Minh Nhật

Email

phamthiminhnhat03032004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-01-02 7:10:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500