#301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho ba số nguyên dương a,b,c . Kiểm tra xem ba số đó có là ba cạnh của một tam giác không? Nếu không thì ghi ra NO, nếu là ba cạnh của một tam giác thì ghi ra chu vi, diện tích của tam giác đó (diện tích ghi dạng số thập phân với quy cách làm tròn đến hàng phần trăm).

Dữ liệu vào:

  • Gồm ba số nguyên dương a,b,c ghi trên một dòng, các số cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Đáp số của bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4 5
Dữ liệu ra:
12 6.00
Dữ liệu vào:
3 8 5
Dữ liệu ra:
NO

Giới hạn:

  • 50\% số test có 1≤a≤ b≤ c≤10^4
  • 25\% số test khác có 1≤a,b,c≤10^6
  • 25\% số test còn lại có 1≤a,b,c≤10^8