Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#17860 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 21 ms 260 K Pascal / 311 B Dinh Giang 2020-11-29 16:19:38
#2248 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 22 ms 380 K C++ / 344 B Hoàng Hồng Nhung 2020-01-02 8:08:23
#4443 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 22 ms 364 K C++ / 343 B Lâm Thành Đức 2020-03-06 13:55:47
#15260 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 22 ms 256 K Pascal / 264 B Nguyen An 2020-11-15 7:01:07
#16811 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 22 ms 380 K C++ / 420 B Vũ Hồng Quang 2020-11-26 8:04:47
#58050 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 22 ms 376 K C++ / 359 B Ngọc Nhi 2021-11-17 9:01:39
#2266 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 23 ms 464 K C++ / 344 B Phạm Thị Minh Nhật 2020-01-02 8:12:12
#13556 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 23 ms 360 K Pascal / 285 B DDA 2020-11-05 11:38:51
#56712 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 400 B TUBLIFET 2021-11-11 18:25:47
#8038 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 24 ms 348 K C++ / 370 B Cầm Tiến Mạnh 2020-07-01 1:46:08
#13463 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 24 ms 320 K C++ / 314 B Nguyễn Văn Hiếu 2020-11-03 9:53:38
#39965 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 24 ms 316 K C / 405 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 12:47:22
#17462 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 25 ms 360 K C++ / 364 B Trần Khánh Linh 2020-11-27 7:37:29
#49825 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 25 ms 464 K C++ 17 / 382 B Đào Duy Bách 2021-10-04 7:30:50
#58669 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 25 ms 472 K C++ / 370 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-21 8:42:12
#4280 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 26 ms 448 K C++ / 608 B Takce 2020-02-26 6:21:06
#10551 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 26 ms 356 K C++ / 334 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-22 9:11:06
#18240 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 26 ms 384 K C++ / 423 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-01 13:30:27
#8218 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 27 ms 340 K C++ / 549 B Michiki Naoyu 2020-08-18 8:09:00
#17452 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 27 ms 388 K C++ / 333 B Bùi Tâm Đan 2020-11-27 7:36:22
#28524 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 495 B Trần Trung Hiếu 2021-02-25 9:37:07
#80687 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 27 ms 344 K C++ / 426 B Đỗ Việt Cường 2022-04-07 13:25:57
#87909 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 27 ms 424 K C++ 17 / 623 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-19 4:49:42
#10261 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 276 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-20 9:16:19
#10128 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 390 B Đặng Thái Sơn 2020-10-19 2:56:36
#10130 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 28 ms 380 K C++ / 356 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-19 2:57:33
#69359 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 28 ms 412 K C++ / 370 B Hoang 2022-01-15 4:23:16
#2489 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 29 ms 320 K C++ / 396 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-03 15:55:58
#10119 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 29 ms 368 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-19 2:47:34
#10304 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 29 ms 352 K C++ / 274 B Trần Trung Đức 2020-10-20 9:32:12
#14431 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 396 B Đủ 2020-11-11 14:33:19
#10118 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 / 391 B Trùm CUỐI 2020-10-19 2:47:29
#10289 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 357 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-20 9:26:08
#43484 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 344 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-08 2:38:24
#3634 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 31 ms 256 K C++ (NOI) / 312 B Dương Thị Ngân Giang 2020-01-23 15:07:51
#49350 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 31 ms 344 K C++ / 277 B Trần Hương Trang 2021-09-29 8:43:13
#10132 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 31 ms 348 K C++ / 358 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-19 2:58:43
#96610 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 333 B Ninh Anh Vũ 2022-10-24 4:04:11
#10739 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 339 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-22 9:53:02
#10131 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 416 B Tạ Thu Hà 2020-10-19 2:57:53
#29149 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 33 ms 348 K C++ 17 / 337 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-02 0:54:35
#36949 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 33 ms 356 K C++ / 372 B Nguyen Loan 2021-05-13 16:05:05
#41039 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 33 ms 364 K C++ 17 / 427 B Tô Tiến Đạt 2021-07-02 16:14:33
#73824 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 33 ms 372 K C++ 11 / 871 B Xuân 2022-02-16 14:55:29
#51212 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 33 ms 380 K C++ 17 / 397 B Tô Thanh Long 2021-10-14 5:45:25
#49332 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 34 ms 460 K C++ 17 / 317 B Đào Duy Bách 2021-09-29 8:24:52
#11773 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 361 B Nguyễn Bình An 2020-10-27 9:10:17
#16400 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 375 B NONE 2020-11-23 16:28:24
#67118 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 35 ms 420 K C++ / 319 B HieuLe 2021-12-31 1:11:18
#12785 #301. TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 Accepted 100 36 ms 376 K C++ 11 / 442 B Nguyen Lmao 2020-10-29 8:14:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: