Tên đăng nhập

onthieee

Họ và tên

Đào Duy Bách

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-29 7:55:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500