#312. TTSUM3 – Tính tổng version 3

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n , tính:

S_n=\frac{1}{1×2}+\frac{1}{2×3}+\frac{1}{3×4}+⋯+\frac{1}{n×(n+1)}

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng số thực S_n (chính xác đến hàng phần trăm nghìn)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
Dữ liệu ra:
0.50000
Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
0.66667

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test: 1≤n≤10^6