#182. CUTTING - Cắt bánh sinh nhật

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cu Tí được mừng sinh nhật một chiếc bánh gato hình chữ nhật cỡ n×m . Cu Tí muốn cắt chiếc bánh thành các bánh cỡ 1×1 .

  • Một nhát dao cắt bánh chỉ được cắt dọc hoặc ngang theo cạnh của hình chữ nhật;
  • Sau khi cắt, các phần bánh là rời nhau.

Ví dụ: Với bánh cỡ 3×2 .

Yêu cầu: Cu Tí phải cắt bao nhiêu lần?

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương n,m\ (1≤n,m≤10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng số nhát dao cắt bánh của Cu Tí.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 1
Dữ liệu ra:
2