#180. HANDSHAKE - Bắt tay

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

n người bạn đến dự tiệc tại nhà Cu Tí. Biết rằng mỗi người bắt tay với tất cả những người còn lại và 2 người bắt kỳ chỉ bắt tay nhau đúng 1 lần.

Yêu cầu: Đếm số lượng cái bắt tay?

Dữ liệu vào:

  • Một số nguyên dương n\ (1≤n≤ 10^6) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số lượng cái bắt tay.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
Dữ liệu ra:
0
Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
1