#300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương a b . Tính diện tích, chu vi của hình chữ nhật có độ dài các cạnh lần lượt là a b .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương a,b được ghi cách nhau bới một khoảng trắng.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra trên một dòng hai số nguyên là chu vi và diện tích của hình chữ nhật tương ứng, hai số được ghi cách nhau bởi một khoảng trắng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 3
Dữ liệu ra:
10 6

Giới hạn:

  • 50\% số test có 1≤a,b≤10^4
  • 25\% số test khác có 1≤a≤10^4,1≤b≤10^9
  • 25\% số test còn lại có 1≤a,b≤10^9