Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15257 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 28 ms 256 K Pascal / 78 B Nguyen An 2020-11-15 6:50:47
#13484 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 31 ms 276 K Pascal / 132 B DDA 2020-11-03 13:32:29
#58347 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 31 ms 316 K Pascal / 148 B Vũ Giang 2021-11-18 17:35:13
#67018 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 31 ms 256 K Pascal / 66 B Super Idol的笑容 都没你的甜 八月正午的阳光 都没你耀眼 热爱 105 °C的你 滴滴清纯的蒸馏水 2021-12-30 7:33:13
#14796 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 32 ms 256 K Pascal / 89 B chaunhattang 2020-11-13 2:46:11
#8033 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 33 ms 352 K C++ / 179 B Nguyễn Thành Trung 2020-07-01 1:37:09
#4436 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 33 ms 364 K C++ / 237 B Lâm Thành Đức 2020-03-06 13:07:30
#17857 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 33 ms 280 K Pascal / 142 B Dinh Giang 2020-11-29 15:46:29
#36991 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 33 ms 256 K Pascal / 76 B Khuyen Tran 2021-05-14 13:20:12
#67078 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 33 ms 256 K Pascal / 87 B alooooooo 2021-12-30 14:29:33
#49824 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 185 B Đào Duy Bách 2021-10-04 7:30:19
#80699 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 34 ms 352 K C++ / 144 B Đỗ Việt Cường 2022-04-07 13:41:09
#87400 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 34 ms 356 K C++ 17 / 118 B Nguyễn Danh 2022-07-13 1:06:26
#2421 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 35 ms 360 K C++ / 182 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-02 16:20:49
#37816 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 35 ms 260 K C / 140 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-05-28 17:51:22
#4202 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 227 B Phạm Thế Phong 2020-02-23 15:06:21
#4279 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 36 ms 356 K C++ / 468 B Takce 2020-02-26 6:01:55
#16807 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 36 ms 372 K C++ / 149 B Vũ Hồng Quang 2020-11-26 7:55:23
#41872 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 36 ms 280 K Pascal / 89 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 16:37:03
#8037 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 37 ms 352 K C++ / 137 B Cầm Tiến Mạnh 2020-07-01 1:43:24
#8287 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 37 ms 352 K C++ / 171 B Michiki Naoyu 2020-08-18 16:44:10
#10224 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 118 B Bùi Hải Đăng 2020-10-20 8:45:16
#10542 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 37 ms 360 K C++ / 120 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-22 9:09:28
#43479 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 140 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-08 2:27:19
#58658 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 37 ms 352 K C++ / 217 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-21 8:24:18
#62183 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 37 ms 368 K C++ 14 / 129 B Phạm Cao Sơn 2021-12-11 8:56:03
#68816 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 37 ms 440 K C++ 11 / 272 B KIN 2022-01-11 16:14:17
#55032 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 38 ms 348 K C++ / 150 B Hoang 2021-11-03 9:13:25
#11202 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 40 ms 336 K C++ 17 / 210 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-24 3:12:49
#28184 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 40 ms 392 K C++ 17 / 217 B Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-21 15:55:55
#12849 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 41 ms 364 K C++ 11 / 255 B Nguyen Lmao 2020-10-29 14:00:49
#36921 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 41 ms 372 K C++ / 148 B Nguyen Loan 2021-05-13 13:47:09
#8435 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 42 ms 536 K C++ 14 / 205 B Long Ki 2020-08-24 15:31:34
#10655 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 42 ms 356 K C++ / 151 B Bùi Tâm Đan 2020-10-22 9:34:45
#10091 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 42 ms 360 K C++ / 173 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-19 2:33:43
#10089 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 42 ms 352 K C++ / 141 B Đoàn Công Chiến 2020-10-19 2:32:15
#65080 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 42 ms 380 K C++ 17 / 185 B Trần Phong 2021-12-18 8:35:21
#3629 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 43 ms 312 K C++ (NOI) / 140 B Dương Thị Ngân Giang 2020-01-23 14:59:34
#2335 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 43 ms 436 K C++ / 298 B Hoàng Hồng Nhung 2020-01-02 8:49:24
#10090 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 147 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-19 2:32:26
#10126 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 43 ms 360 K C++ / 155 B Lê Minh Tâm 2020-10-19 2:55:38
#10120 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 160 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-19 2:48:30
#14424 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 43 ms 352 K C++ 17 / 129 B Đủ 2020-11-11 14:19:50
#19854 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 191 B Nguyễn Đăng Hiển 2020-12-08 15:19:29
#11055 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 44 ms 420 K C++ / 201 B Nguyễn Bình An 2020-10-23 17:25:08
#10081 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 44 ms 352 K C++ / 118 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-19 2:30:17
#10092 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 44 ms 352 K C++ / 143 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-19 2:34:10
#10111 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 44 ms 348 K C++ / 173 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-19 2:40:52
#10267 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 44 ms 372 K C++ / 164 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-20 9:17:56
#10106 #300. TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 Accepted 100 44 ms 348 K C++ / 220 B Tạ Thu Hà 2020-10-19 2:39:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: