Tên đăng nhập

k28TIN-29

Họ và tên

Đồng Thị Phương Thảo

Email

0326437996

Chữ ký cá nhân

#include<bits/stdc++.h> using namespace std; int n,k; int x[10]; void bt(int i){ for(int l = x[i - 1] + 1; l <= n - k + i; l++){ x[i] = l; if(i == k){ for(int l = 1; l <= k; l++) cout << x[l]<<' '; cout<<'\n'; } else bt(i+1); } } int main(){ cin>>n>>k; bt(1); }

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:16:46

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 35 / 35 1147 (-85)
K28 Beginner Contest 05 22 / 37 1232 (+33)
K28 Beginner Contest 04 33 / 35 1199 (-72)
K28 Beginner Contest 03 29 / 33 1271 (-61)
K28 Beginner Contest 02 37 / 38 1332 (-88)
K28 Beginner Contest 01 35 / 40 1420 (-80)
Điểm ban đầu 1500