#5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái Latinh in HOA ('A' đến 'Z'), in thường ('a' đến 'z') và chữ số ('0' đến '9').

Hãy tính tổng các chữ số trong xâu.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s có độ dài không quá 1000 .

Kết quả:

  • Gồm một số nguyên là tổng các chữ số có trong xâu.

Ví dụ:

Dữ liệu:

Aaba2bc45

Kết quả:

11