Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#123159 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 12 ms 364 K Pascal / 249 B Bùi Văn Tiến Dũng 2023-02-28 11:23:22
#104370 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 18 ms 256 K C++ (NOI) / 211 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 4:24:59
#104157 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 19 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 399 B Durex+_+ 2022-11-24 3:30:51
#104373 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 20 ms 356 K C++ 17 / 246 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 4:25:57
#121918 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 20 ms 348 K C++ 17 / 330 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-02-19 3:01:35
#121987 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 20 ms 372 K C++ 17 / 266 B Bùi Cường Quốc 2023-02-19 11:22:52
#121933 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 20 ms 348 K C++ 17 / 287 B nguyennhatlam 2023-02-19 3:25:27
#122545 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 298 B tuvu 2023-02-21 15:04:36
#104023 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 21 ms 328 K C++ 14 / 224 B Nguyen Gia Huy 2022-11-23 12:24:35
#104397 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 271 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 4:31:15
#104392 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 21 ms 352 K C++ / 212 B Trần Đăng Khoa 2022-11-24 4:30:11
#122598 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 21 ms 344 K C++ 17 (Clang) / 287 B hoangheovn 2023-02-21 17:07:07
#122564 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 21 ms 316 K C++ 17 / 350 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2023-02-21 16:11:34
#104764 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 22 ms 348 K C++ 14 / 222 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-24 9:00:23
#105351 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 22 ms 356 K C++ 14 / 271 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-25 13:58:52
#122463 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 22 ms 472 K C++ 17 / 236 B Trần Hoàng Đạt 2023-02-21 11:26:56
#121826 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 23 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 868 B Nguyễn Khắc Trung 2023-02-18 2:24:40
#122710 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 23 ms 344 K C++ 17 / 604 B Nguyễn Trần Tuấn Anh 2023-02-22 1:44:55
#104383 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 23 ms 348 K C++ 17 / 195 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 4:29:01
#104490 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 203 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 7:38:28
#104409 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 23 ms 460 K C++ / 194 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 4:36:36
#122019 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 23 ms 344 K C++ / 330 B GIAP 2023-02-19 14:13:28
#122581 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 23 ms 344 K C++ 17 / 287 B Nguyen Minh Hoang 2023-02-21 16:26:06
#122698 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 23 ms 508 K C++ 17 / 262 B Sơn Đẹp Zai Siêu Cấp Vũ Trụ 2023-02-22 1:26:47
#105365 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 24 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 263 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 15:19:42
#121843 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 226 B Tuyết Mai 2023-02-18 2:27:40
#121838 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 299 B tnkhuyen 2023-02-18 2:26:42
#122048 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 25 ms 332 K C++ 17 / 200 B nhu quynh 2023-02-19 15:57:27
#122605 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 25 ms 312 K C++ 17 / 392 B Lê Nguyễn Thu Hà 2023-02-21 17:33:40
#122671 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 25 ms 348 K C++ 17 / 268 B BUILT_DIFF(CHP) 2023-02-22 1:08:05
#121884 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 26 ms 352 K C++ 17 / 397 B Mai Nguyen 2023-02-18 2:35:48
#122121 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 389 B Trần Huy Hoàng 2023-02-20 8:14:41
#105284 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 27 ms 340 K C++ 17 / 298 B Trần Quang Minh 2022-11-25 8:42:59
#103962 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 27 ms 356 K C++ 17 / 243 B HieuLe 2022-11-23 1:44:56
#121825 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 27 ms 380 K C++ 17 / 739 B Phan Mạnh Hùng 2023-02-18 2:24:29
#112609 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 29 ms 336 K C++ 14 / 244 B Vũ Minh Huyền 2022-12-21 14:54:30
#103948 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 314 B Vũ Đức Huy 2022-11-23 1:37:49
#104406 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 31 ms 360 K C++ / 206 B -_- 2022-11-24 4:35:47
#114963 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 251 B Picauwuang 2023-01-05 7:59:30
#103912 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 35 ms 484 K C++ 17 / 510 B Meow 2022-11-23 1:18:36
#113769 #5033. TONGCHUSO - Tổng các chữ số Accepted 100 36 ms 348 K C++ / 293 B Vương Hoàng Phúc 2023-01-01 10:03:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: