Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 21 / 35 1497 (-60)
K28 Beginner Contest 05 15 / 37 1557 (-36)
K28 Beginner Contest 04 5 / 35 1593 (+53)
K28 Beginner Contest 03 6 / 33 1540 (+54)
K28 Beginner Contest 02 13 / 38 1486 (+17)
K28 Beginner Contest 01 22 / 40 1469 (-31)
Điểm ban đầu 1500