#236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên a_1,a_2,…,a_n . Hãy tìm tất cả các cặp a_i≠a_j sao cho |a_i-a_j| đạt giá trị nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (2≤n≤200000) ;
  • Dòng tiếp theo là n số nguyên a_1,a_2,…,a_n\ (-10^7≤a_i≤10^7,a_i≠a_j) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra các cặp số a_i≠a_j theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10
-20 -3916237 -357920 -3620601 7374819 -7330761 30 6246457 -6461594 266854
Dữ liệu ra:
-20 30
Dữ liệu vào:
12
-20 -3916237 -357920 -3620601 7374819 -7330761 30 6246457 -6461594 266854 -520 -470
Dữ liệu ra:
-520 -470 -20 30
Dữ liệu vào:
4
5 4 3 2
Dữ liệu ra:
2 3 3 4 4 5