Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104126 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 21 ms 1892 K C++ 17 / 812 B Durex+_+ 2022-11-24 2:57:18
#25343 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 23 ms 584 K C++ (NOI) / 494 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-14 3:34:34
#25357 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 24 ms 632 K C++ (NOI) / 482 B Trần Trung Đức 2021-01-14 3:35:44
#84305 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 24 ms 628 K C++ (NOI) / 455 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-21 9:34:55
#25356 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 26 ms 1152 K C++ 17 / 479 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-14 3:35:40
#26321 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 27 ms 724 K C++ 14 / 634 B zero 2021-01-21 16:15:48
#25355 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 27 ms 736 K C++ / 450 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-14 3:35:40
#25341 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 27 ms 768 K C++ / 473 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-14 3:34:26
#25350 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 27 ms 660 K C++ 17 / 395 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-14 3:35:09
#25368 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 27 ms 768 K C++ 17 / 473 B Chu Minh Quân 2021-01-14 3:44:27
#25326 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 27 ms 1152 K C++ / 479 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-14 3:28:33
#25335 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 27 ms 768 K C++ 17 / 493 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-14 3:32:59
#25327 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 27 ms 732 K C++ 17 / 494 B Tạ Thu Hà 2021-01-14 3:28:52
#25323 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 768 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Bình An 2021-01-14 3:28:15
#25342 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 724 K C++ 17 / 380 B Bùi Hải Đăng 2021-01-14 3:34:31
#25376 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 724 K C++ 17 / 475 B Trần Quang Huy 2021-01-14 3:51:56
#25340 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 768 K C++ 17 / 380 B Nguyễn Huy Hùng 2021-01-14 3:33:58
#25330 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 724 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-14 3:30:41
#25344 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 760 K C++ 17 / 476 B Lê Minh Tâm 2021-01-14 3:34:39
#56039 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 696 K C++ 17 / 631 B Vũ Giang 2021-11-08 9:20:32
#48335 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 728 K C++ 14 / 478 B nguyen khac thu 2021-09-19 1:26:59
#49214 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 724 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:09:23
#93635 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 1112 K C++ 17 / 542 B Danh Thanh Thủ 2022-10-10 12:14:58
#103689 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 1248 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-11-22 11:22:46
#108743 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 720 K C++ 17 / 413 B Đặng Huyền Trân 2022-12-07 15:38:36
#109171 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 844 K C++ 17 / 459 B Ninh Anh Vũ 2022-12-08 8:30:07
#108774 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 28 ms 1116 K C++ 17 (Clang) / 703 B Nguyễn Nam Hy 2022-12-07 16:10:45
#25320 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 29 ms 708 K C++ 17 / 493 B Trùm CUỐI 2021-01-14 3:27:06
#25365 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 29 ms 792 K C++ 17 / 494 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2021-01-14 3:37:21
#73056 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 30 ms 724 K C++ 11 / 625 B mc_hyuse202 2022-02-14 8:23:43
#24651 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 31 ms 700 K C++ 17 / 473 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-02 6:41:06
#25324 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 31 ms 736 K C++ / 505 B Trần Khánh Linh 2021-01-14 3:28:19
#71779 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 31 ms 724 K C++ / 673 B Xuân 2022-02-10 8:09:40
#25061 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 32 ms 736 K C++ 17 / 836 B Phạm Thế Phong 2021-01-06 4:10:01
#25337 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 32 ms 768 K C++ 17 / 494 B Đặng Thái Sơn 2021-01-14 3:33:26
#25390 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 34 ms 740 K C++ / 473 B Bùi Tâm Đan 2021-01-14 4:04:27
#52291 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 36 ms 1108 K C++ / 401 B Onii Chan 2021-10-20 13:16:31
#86114 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 36 ms 1100 K C++ 17 / 662 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 8:13:23
#25359 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 38 ms 708 K C++ / 494 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-14 3:36:00
#87851 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 38 ms 1108 K C++ 11 / 972 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 13:32:31
#84045 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 54 ms 728 K C++ / 489 B hm123 2022-05-17 6:00:52
#94911 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 54 ms 3456 K C++ 17 / 916 B meow 2022-10-16 11:10:55
#65586 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 58 ms 732 K C++ 11 / 910 B Trương Tuấn Tú 2021-12-20 15:14:38
#59152 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 62 ms 752 K C++ / 408 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-23 13:27:51
#113055 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 103 ms 720 K C++ 14 / 557 B Trần Gia Hưng 2022-12-23 7:16:07
#113060 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 103 ms 1024 K C++ 17 / 534 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-12-23 7:16:39
#111408 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 104 ms 732 K C++ 17 (Clang) / 555 B Đào Vũ Trường Thành 2022-12-19 2:06:22
#111412 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 105 ms 728 K C++ 17 / 553 B Lê Khánh 2022-12-19 2:08:23
#57160 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 106 ms 708 K C++ 17 (Clang) / 320 B ThMinh 2021-11-14 6:48:25
#94909 #236. SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất Accepted 100 106 ms 1124 K C++ 17 / 439 B HieuLe 2022-10-16 10:42:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: