Tên đăng nhập

masterchef2601

Họ và tên

Cao Gia Huy

Email

giaanhhuy11@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-23 7:58:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500