#5081. CPRIME - Số song nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Số nguyên tố là một số nguyên dương có hai ước dương là 1 và chính nó.

Ví dụ: Các số 7, 11, 13 là những số nguyên tố; còn các số 14, 8, 25 không phải là số nguyên tố.

Số đảo ngược của một số là số được viết theo thứ tự ngược lại của số đó.

Ví dụ: 13 đảo ngược của nó là 31 ; 145 đảo ngược của nó là 541 .

Một số n được gọi là song nguyên tố nếu như n là số nguyên tố và số đảo ngược của nó cũng là số nguyên tố.

Ví dụ: 13 là số song nguyên tố còn số 41 không phải là số song nguyên tố.

Cho một số nguyên dương n . Em hãy kiểm tra xem số n có phải là song nguyên tố không?

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n\ (n≤10^7) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất ghi dòng chữ Yes nếu đó là số song nguyên tố, ngược lại ghi No nếu đó không phải là số song nguyên tố.

Ví dụ:

Dữ liệu:

13

Kết quả:

Yes

Dữ liệu:

41

Kết quả:

No