Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 17 / 35 1581 (-58)
K28 Beginner Contest 06 2 / 7 1639 (+53)
K28 Beginner Contest 05 9 / 37 1586 (+7)
K28 Beginner Contest 04 10 / 35 1579 (-10)
K28 Beginner Contest 03 10 / 33 1589 (-14)
K28 Beginner Contest 02 6 / 38 1603 (+47)
K28 Beginner Contest 01 7 / 40 1556 (+56)
Điểm ban đầu 1500