#456. TONGUOC2 – Tính tổng ước 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương A B . Tính tổng các số nguyên dương là ước chung của cả A B .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương A B được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất ghi số nguyên là đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
15 25
Dữ liệu ra:
6
Giải thích:
  • Các số nguyên dương là ước chung của 15 25 1 5 . Do đó tổng bằng 6 .

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 80\% số điểm có A,B≤10^6 ;
  • Subtask \#2: 20\% số điểm có 10^6<A,B≤10^9 .