#16. HY009 - Ngịch thế

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} là một hoán vị của \{1,2,\ldots,n\} . Ta gọi nghịch thế là một cặp (i,j) với i<j nhưng x_i > x_j .

Hãy lập mảng nghịch thế (p_1, p_2, \ldots, p_n) trong đó p_i là số nghịch thế có điểm cuối bằng x_i (nói cách khác p_i là số lượng các phần tử lớn hơn x_i nhưng lại đứng trước x_i ).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n≤100) ;
  • Các dòng tiếp theo ghi x_1, x_2, \ldots, x_n .

Kết quả:

  • Ghi n số p_1, p_2, \ldots, p_n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
4 3 2 5 1

Kết quả:

0 1 2 0 4